Plastbest obchodní podmínky

# I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na www.plastbest.cz.

Závazným potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem souhlasí. Před takovým potvrzením má kupující možnost s obchodními podmínkami a reklamačním řádem se obeznámit.

# II. ZÁKLADNÍ POJMY

Prodávající: společnost Kruson Trade s.r.o. - odštěpný závod, Ostrava, Jana Ziky 1947/16, Poruba 708, Česká republika.

Kupující: v pozici kupujícího může vystupovat spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel se rozumi fyzická osoba, která uzavřením a plněním spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu svojí obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, podle osobitných předpisů
  • fyzická osoba, která vykovává polnohospodářskou výrobu a je zapsaná do evidence podílu osobního předpisu

# III. KUPNÍ SMLOUVA

Pokud je kupující spotřebitelem, dochází k uzavření kupní smlouvy závazným odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky ze strany prodávajícího. Objednávka se v tomto případě potvrdí e-mailem. Toto potvrzení nemá vliv na vznik smlouvy. Jestliže je kupující podnikatel, dochází potvrzením závazné objednávky z jeho strany k návrhu na uzavření smlouvy a samotná smlouva vzniká okamžikem potvrzení smlouvy. Samotná smlouva vzniká okamžikem potvrzení tohoto návrhu ze strany prodávajícího.

# IV. OBJEDNÁVKA

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v čase uzavření objednávky. V potvrzení objednávky bude kupujícímu zároveň tato cena potvrzená. V případě zboží na objednávku má kupující právo dopředu se seznámit s touto skutečností a zároveň má právo na potvrzení ceny zboží a to telefonicky nebo e-mailem.

# V. CENA

Všechny ceny produktů na web-stránce jsou smluvními cenami. Ceny jsou uváděny s DPH. Cena uvedená v popise produktu (ne)zahrnuje náklady na dopravu, poštovné či balné.

# VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující v objednávce uvedl jako adresu dodání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno ve lhůtě max. do 14 pracovních dní (během stavební sezony). Tato lhůta se může lišit v závislosti na konkrétní směr rozvozu. V případě, že kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí jako nedodané prodávajícímu zpět, má prodávající právo odstoupit od smlouvy a požadovat od kupujícího úhradu nákladů za dopravu, poštovné a balné, které mu s neúspěšným dodáním vznikly. V případě nedržení dodací lhůty prodávajícím, má kupující právo objednávku zrušit a to bez účtování poplatku za takové zrušení. V případě zrušení objednávky, 1 den před oznámením termínu doručení, má prodávající právo si účtovat poplatek za zrušení.

# VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platbu je možné realizovat následujícími způsoby:

  • Platba při převzetí – dobírka (dostupné pouze pro Českou republiku)
  • Platba bankovním převodem na účet (tento způsob platby je možný jen po vzájemné dohodě s prodávajícím. Převod z jiné banky může trvat až 3 pracovní dny. Vaše objednávka bude vyřízena po obdržení vaší platby na náš účet)

# VIII. ZPŮSOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ

  • Osobní odběr – zboží je možné převzít osobně na naší provozní adrese.
  • Dodání naší dopravou – dopravíme vám zboží až domů / na vámi zvolenou adresu.

# XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE

V souladu s ustanovením zákona č.634/1992Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo uzavřené mimo prodejní prostory prodávajícího a o změně a doplnění zákonů je spotřebitel oprávněný odstoupit od smlouvy bez udání důvodů 7 dnů od převzetí zbožím na základě smlouvy, kde předmětem je prodej zboží a to jen v případě, že výrobek není použitý a znečistěný nebo poškozený. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem v okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží a nebo

  • a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně. Okamžikem převzetí je zboží, který bylo dodáno jako poslední
  • b) dodává zboží stávající z více kusů nebo dílů. Okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží, ještě před začátkem platnosti smlouvy. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v psané podobě nebo elektronickou formou. Na odstoupení od smlouvy tímto způsobem je spotřebitel povinný tento záměr oznámit ve stanovené lhůtě. Zboží musí být nepoškozené, neznečistěné, a s doklady, které obdrží při převzetí zboží. Platnost na odstoupení se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané prodávajícímu nejpozději v poslední den platnosti. Spotřebitel je povinný nejpozději do 7 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo odevzdat prodávajícímu nebo prostřednictvím osoby jím pověřené. Platnost podle první věty se považuje za zachovanou, pokud zboží bylo odevzdané přepravou nejpozději v poslední den platnosti. Při odstoupení od smlouvy hradí spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude snášet sám. Spotřebitel odpovídá jen za snížené hodnoty zboží, které vznikly v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištěné vlastnosti a funkčnosti zboží. Po uplynutí výše uvedené platnosti není prodávající povinný přijat odstoupení od smlouvy.

POSTAVENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámit o odstoupení od smlouvy a vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy a s ní náklady na dopravu, dodání a poštovné. Prodávající je povinný vrátit spotřebiteli výše uvedené platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotknuté právo spotřebitele domluvit se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud s tím spotřebiteli nebudou účtované žádné další poplatky.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlacinější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel a náklady na nejlacinější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněný účtovat kupujícímu případně další vzniklé náklady.

# X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky se spravují reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Pokud záruční list slouží nákupní doklad.

# XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje poskytnuté prodávajícím budou zpracované v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a budou použité výlučně na účely zpracování objednávky. Takové údaje budou zpracované profesionálně, bezpečně a nebudou poskytnuty třetím osobám.

# XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.2.2019. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP měnit či doplňovat bez předcházejícího upozornění.